Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1796/KH-UBND ngày 15/7/2022 về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, việc ban hành triển khai Kế hoạch nhằm thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số của quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng được gán địa chỉ số là: Nhà ở cá nhân, hộ gia đình; trụ sở cơ quan, tổ chức; các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội; các công trình giao thông, xây dựng; các khu, phân khu, lô đất, thửa đất; các dối tượng khác như cấu trúc tự nhiên gắn liền với đất (mỏm đá, ao, hồ, gò, đồi núi...) và các loại địa điểm, công trình, cấu trúc vật lý, đối tượng gắn liền với đất khác cần xác định vị trí.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số tại địa bàn tỉnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh thực hiện các nội dung của kế hoạch này. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây. ke hoach nen tang so.pdf