Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
Ngày 08/11/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 9472/BYT-MT về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế; chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp (từ cấp xã và khuyến khích quy mô nhỏ nhất có thể) để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp và công bố, cập nhật kết quả đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

2. Chỉ đạo tăng cường chủ động rà soát, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 và Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021của Bộ Y tế.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn này.

Xem chi tiết Công văn số 9472/BYT-MT tại đây! NQ 128.pdf