Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Triển khai Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2, mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
Để giúp các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện tốt Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải toàn văn Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14.​/.