Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021
Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1785/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đặc xá trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác đặc xá, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

2. Công an tỉnh làm tốt chức năng tham mưu, đề nghị Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xét đặc xá đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh có đủ điều kiện theo quy định; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện có hiệu quả Thông tư số 22/2021/TT-BCA ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý, đăng ký hộ khẩu, làm căn cước công dân cho người chưa có căn cước công dân hoặc bị mất, hư hỏng; nắm vững hoàn cảnh từng người chấp hành xong án phạt tù, trước mắt là người được đặc xá trở về địa phương; thường xuyên gặp gỡ, động viên, quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, tránh mặc cảm, xa lánh. Tham mưu cho cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân cùng cấp, tổ chức, đoàn thể xã hội liên hệ với các doanh nghiệp hỗ trợ, tiếp nhận, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá ổn định cuộc sống.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về công tác đặc xá, công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người đã chấp hành xong án phạt tù trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá… để họ có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tự đối chiếu, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng. 

4. Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá khi có yêu cầu, Sở Tài chính cân đối cấp kinh phí thực hiện công tác đặc xá năm 2021 theo quy định.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, không để tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn giúp đỡ người được đặc xá vay vốn làm ăn, được dạy nghề, bố trí việc làm…

Xem chi tiết Công văn số 1785/UBND-NC của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn tại đây!