Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023
Ngày 01/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT- UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2023.

Chỉ thị nêu rõ, để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyển quân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đặc biệt là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội và công an; tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu được giao.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2023 bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tổ chức hiệp đồng cụ thể, chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trên địa bàn tỉnh về tiêu chuẩn, số lượng và phương pháp giao nhận quân; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 bảo đảm đúng quy định; chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi công tác tuyển quân của các địa phương, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo cơ quan Quân sự cấp huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị với công dân nhập ngũ.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn quy trình, phương pháp tuyển quân và chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; rà soát, xác minh, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có tiền án, tiền sự nhập ngũ vào Quân đội, Công an; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Lễ giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp kịp thời kiện toàn đầy đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn cho các thành viên Hội đồng. Tổ chức thực hiện khám tuyển cho công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu công dân nhập ngũ trả về vì lý do không đủ sức khỏe.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của nhân dân đối với công tác tuyển quân; thực hiện nghiêm Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo và thực hiện các bước tuyển quân theo đúng quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao quân. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị được quy định thâm nhập “ba gặp, bốn biết”; tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ vào quân đội, công an; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân số lượng hợp lý, gắn với địa bàn động viên, không để “xã trắng” trong tuyển quân. Chỉ đạo, tổ chức kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện đúng thành phần, đủ số lượng và trang thiết bị, vật tư y tế; cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cao tham gia khám tuyển; chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá cụ thể các trường hợp trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp kết luận đủ hoặc không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Chuẩn bị tốt mọi mặt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân bảo đảm chặt chẽ, cụ thể; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị mọi mặt chu đáo và tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng quy định, đảm bảo vui tươi, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sỹ mới, thực hiện bù đổi đúng quy định (nếu có). Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân; không để tình trạng đơn thư vượt cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ. Hướng dẫn, thống nhất thiết lập hệ thống văn bản xử phạt những trường hợp cố tình chống, trốn khép kín hồ sơ đề nghị xử phạt ở hình thức cao hơn theo đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân cho các tầng lớp nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyển quân; đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo chính sách hậu phương, quân đội; chế độ chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ ngày càng tốt hơn./.

​