Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019
Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3250/KH-UBND về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.