Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Tuyên truyền Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP
Quốc hội đã ban hành Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Xem chi tiết Luật số 67/2020/QH14 tại đây! 67.signed (1).pdf

Xem chi tiết Nghị định số 102/2021/NĐ-CP tại đây! 102.signed.pdf