Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền Nghị định số 123/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Tuyên truyền Nghị định số 123/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ
Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (gọi là Nghị định 123). Nghị định đã quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí; quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Nghị định 123 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Bộ Tài chính được giao hướng dẫn Điều 60 về xử lý chuyển tiếp.

Để giúp quý doanh nghiệp và cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể nắm bắt và thực hiện tốt quy định khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Hà Nam xin trích lục một số nội dung trọng yếu về hóa đơn, chứng từ, cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin có thể thực hiện trước ngày 01/7/2022.

- Tổ chức, cá nhân đang thực hiện hóa đơn: Tự in/đặt in; Hóa đơn điện tử không có mã hoặc có mã của cơ quan thuế; Hóa đơn mua của cơ quan thuế được sử dụng chậm nhất hết ngày 30/6/2022.

- Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức trên thì phải gửi dữ liệu đến cơ quan thuế theo Mẫu 03/DL-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123 đồng thời với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022 trường hợp cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 thì thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế. Trường hợp nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin cơ sở kinh doanh có thể thực hiện hóa đơn, chứng từ theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Quý doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể tham khảo thông tin trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại địa chỉ http://hanam.gdt.gov.vn để nắm bắt và thực hiện tốt các quy định về hóa đơn, chứng từ./.

Theo Cục Thuế tỉnh Hà Nam​