Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền nội dung Thông tư số 71/2021/TT-BTC

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Tuyên truyền nội dung Thông tư số 71/2021/TT-BTC

Ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021 và bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế.

Xem chi tiết Thông tư số 71/2021/TT-BTC tại đây!