Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số n...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm triển khai kịp thời các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2389/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản Luật, Nghị quyết được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sâu rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức thích hợp, đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai nhất là cấp cơ sở. Hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đảm bảo kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả.

Xem chi tiết tại đây./.