Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1034/UBND-KGVX ngày 20/4/2022 về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 04/5/2022 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hà Nam năm 2022; Căn cứ Công văn số 297/LĐTBXH-TE&BĐG ngày 10/3/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai nhiệm vụ công tác trẻ em năm 2022, ngày 05/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 470/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em; các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình; thông báo, tố giác các hành vi xâm phạm, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội. Tuyên truyền về Chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đồng thời biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích điển hình trong công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. Thời gian tuyên truyền tập trung từ ngày 01/6/2022 đến 30/6/2022./.