Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Tuyên truyền thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Tuyên truyền các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hoá thông tin thuê bao
https://stttt.hanam.gov.vn/Pages/tuyen-truyen-cac-kenh-chinh-thuc-cua-doanh-nghiep-vien-thong-di-dong-trong-qua-trinh-chuan-hoa-thong-tin-thue-bao.aspx​