Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14

Ngày 15/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Đây là cơ sở pháp lý để thực hiện xử lý đối với các khoản nợ không có khả năng nộp ngân sách nhà nước phát sinh trước ngày 01/7/2020. Nghị quyết số 94/2019/QH14 đã quy định 07 nhóm đối tượng được xử lý nợ; các biện pháp xử lý nợ; thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý nợ; trách nhiệm các cơ quan, tổ chức liên quan trong xử lý nợ; nguyên tắc để xử lý nợ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải toàn văn Nghị quyết số 94/2019/QH14​./.​