Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Phủ Lý: Báo cáo về phản ánh của báo chí về việc "Trung tâm phát triển quỹ đất và Hội đồng bồi thường G...

Tin tức - Sự kiện Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  
UBND thành phố Phủ Lý: Báo cáo về phản ánh của báo chí về việc "Trung tâm phát triển quỹ đất và Hội đồng bồi thường GPMB thành phố Phủ Lý đưa ra văn bản 'đá nhau" để gạt bỏ lợi ích của gia đình chinh sách"