Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2021
Sáng ngày 10/6/2021, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thảo luận các dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự phiên họp còn có Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…​
ub hop.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Sở Tài chính đã trình Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách  Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 39.122 tỷ đồng, tăng bình quân 25%/năm, trong đó: thu nội địa 31.631 tỷ đồng, chiếm 80,9% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tăng thu bình quân 26%/năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.491 tỷ đồng, chiếm hơn 19% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tăng thu bình quân 22%/năm. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 là 37.704 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 9.615 tỷ đồng, chi thường xuyên 23.385 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh xác định mục tiêu huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025 khoảng 62.000 - 64.000 tỷ đồng. Đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách địa phương. Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực, hợp lý, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên.

Thảo luận tại nội dung này, các đại biểu đã tập trung vào một số vấn đề: Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, trong đó chú trọng tới các nguồn thu thường xuyên trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý các  nguồn thu từ đơn vị, kinh doanh môi giới bất động sản, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khai thác chế biến khoáng sản. Đối với các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh, các ngành và địa phương cần quan tâm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách…

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Giai đoạn 2016 -2020 thu cân đối ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt dự toán, về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và có thêm nguồn lực để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Tuy nhiên, tỉnh ta vẫn chưa cân đối được thu chi ngân sách. Một số lĩnh vực thu, nguồn thu, việc quản lý huy động vào ngân sách nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng tại địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, dự thảo Chỉ thị để trình xin ý kiến BTV Tỉnh ủy. Trong đó, cần lưu ý về thể thức văn bản, bố cục của Chỉ thị cho đúng quy định; phân tích đánh giá kỹ hơn về kết quả chi ngân sách địa phương; bổ sung thêm các giải pháp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là tăng cường quản lý nguồn thu từ khai thác, chế biến khoáng sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, xăng dầu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống phục vụ du lịch...

Cũng tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khoảng hơn 6.700 ha.

Dự thảo nghị quyết cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác GPMB. Các cấp, ngành rà soát, sửa đổi, ban hành đầy đủ kịp thời các cơ chế, chính sách, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sát với thực tế địa phương, đúng quy định của pháp luật để làm cơ sở thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh. Tập trung huy động, ưu tiên các nguồn lực để GPMB; thực hiện GPMB theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Chủ động bố trí quỹ đất tái định cư, đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư đồng bộ, phù hợp; quan tâm công tác hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến bồi thường GPMB các dự án...

hop ub.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu các cấp, các ngành cần đổi mới tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tuyên truyền cho người dân hiểu rõ lợi ích của việc giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án vào địa bàn; gắn quản lý đất đai với công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ chế tái định cư bảo đảm đời sống tốt hơn cho bà con khi đến nơi ở mới; tập trung cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu hồi giải phóng mặt bằng; các địa phương bố trí cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn thiện dự thảo chỉ thị, nghị quyết để sớm trình BTV Tỉnh ủy ban hành./.