Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
UBND tỉnh thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh
Sáng ngày 16/7/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_5786 (1).jpg

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương…

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc nghe, cho ý kiến về thực hiện quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án, quản lý quy hoạch và hoạt động khoáng sản; đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nghe, cho ý kiến về thực hiện quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án, quản lý quy hoạch và hoạt động khoáng sản; cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, việc tổ chức thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, khối chính quyền; đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy về việc xem xét, cho chủ trương giao nghiên cứu, lập quy hoạch (với tất cả các quy hoạch); cho ý kiến về chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; về tổ chức cán bộ…

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tich UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế số 01-QC/TU của Tỉnh ủy liên quan đến 4 nhóm vấn đề: Đất đai - tài nguyên, khoáng sản; tài chính; kế hoạch - đầu tư; tổ chức cán bộ. Đây là các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện quy chế đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn của tỉnh.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh. Cụ thể, hoạt động đầu tư, kinh doanh hiện nay đang tồn tại một số vướng mắc liên quan đến thực hiện các quy định trong Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, pháp luật về thuế. Bên cạnh đó là những vướng mắc liên quan đến quy định tại các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Quy định về hồ sơ, nội dung thẩm định dự án đầu tư công, hướng dẫn quy trình lập, công bố danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; quy định đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất và các dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất; đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; một số quy định về dự án khác hoàn trả dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện chuyển tiếp các dự án đã qua sơ tuyển; quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị; việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT; quy định miễn giảm tiền thuê đất do ưu đãi đầu tư…

Ngoài ra, hoạt động đầu tư, kinh doanh hiện nay cũng tồn tại một số vướng mắc liên quan đến thực hiện các quy định tại một số Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư có phân chia giai đoạn; hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên…

IMG_5774.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy kết luận tại phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị các sở, ngành, đặc biệt là địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các ý kiến, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trước khi UBND tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ./.