Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020
Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3257/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020.

Mục tiêu là ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước hướng tới Chính phủ điện tử phải thúc đẩy, gắn liền với quá trình cải cách hành chính tại Hà Nam. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp, thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông từ trung ương đến cấp xã.

Kế hoạch bao gồm 06 nội dung chính là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn thông tin.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây​.