Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Kiểm tra thành phố Phủ Lý tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vị trí, vai trò của công tác kiểm tr...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ủy ban Kiểm tra thành phố Phủ Lý tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Trong năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong thành phố Phủ Lý đã tích cực, chủ động quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh và thành phố; các chương trình, kế hoạch đề ra đã đạt được kết quả thiết thực; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố Phủ Lý luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, trong đó coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thỉ hành nghiêm kỷ luật của Đàng để góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung tương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ngay từ đầu năm, UBKT thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã đề ra; xây dựng Kế hoạch bổ sung kịp thời các cuộc kiểm tra quý III, quý IV/2023 phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định; nội dung kiểm tra, giám sát đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 22 tổ chức đảng và 21 đảng viên; giám sát chuyên đề 25 tổ chức đảng và 20 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng và 09 đảng viên; giám sát 05 tổ chức đảng và 07 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 17 tổ chức đảng và 12 đảng viên; giám sát 20 tổ chức đảng và 13 đảng viên). UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên. UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng và 18 đảng viên; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 03 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 02 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 20 tổ chức đảng và 1.282 đảng viên. Thi hành kỷ luật 20 đảng viên nội dung chủ yếu vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (khiển trách 17, cảnh cáo 01, khai trừ 02). Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được thực hiện đúng quy trình, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, nhất là xử lý kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở từng địa phương, đơn vị; củng cố và xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất; tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua công tác giám sát thường xuyên đã cho thấy rõ hiệu quả, giúp cho cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; giúp cho tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, ngăn chặn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBKT thành ủy Phủ Lý đề ra một số yêu cầu nhiệm vụ:  Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp chủ động tổ chức, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Giải quyết kịp thời dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo và xử lý tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là những nơi có vấn đề nổi cộm bức xúc, kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự xã hội ở địa phương. UBKT từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Tham mưu giúp cấp ủy và xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên có vi phạm. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa UBKT với các tổ chức đảng, các cơ quan có liên quan góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./.