Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy quyền quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Ủy quyền quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
Xem chi tiết Quyết định tại đây!​ QĐ 1740.pdf