Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1373/KH-UBND về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân", “Nghệ sỹ Ưu tú" lần thứ 10.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Kế hoạch số 1373/KH-UBND và các Nghị định hướng dẫn: Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014  của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân", “Nghệ sỹ Ưu tú" và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân", “Nghệ sỹ Ưu tú".

Xem chi tiết Kế hoạch số 1373/KH-UBND, Nghị đnh số 89/2014/NĐ-CPNghị định số 40/2021/NĐ-CP.