Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin hỏi chính sách cho vay để trồng rừng sản xuất được Nhà nước quy định như thế nào?

Tin theo lĩnh vực Giảm nghèo bền vững  
Xin hỏi chính sách cho vay để trồng rừng sản xuất được Nhà nước quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 8 Nghị định số 75/CP của Chính phủ ban hành ngày 9/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 quy định chính sách cho vay để trồng rừng sản xuất được Nhà nước như sau: Căn cứ thiết kế - dự toán trồng rừng, ngoài mức hỗ trợ từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công để trồng rừng sản xuất phát triển lâm sản ngoài gỗ, hộ gia đình được Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay không có tài sản bảo đảm phần giá trị đầu tư còn lại như sau:

- Hạn mức vay: Tối đa là 15.000.000 đồng/ha.

- Thời hạn cho vay: Từ khi trồng đến khi khai thác chính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm.

Mức vay và thời gian vay cụ thể do ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận phù hợp với quy định tại Nghị định này. Thời hạn trả gốc và lãi một lần khi khai thác chính.