Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin hỏi mức hỗ trợ trồng rừng phòng hộ được Nhà nước quy định như thế nào?

Tin theo lĩnh vực Giảm nghèo bền vững  
Xin hỏi mức hỗ trợ trồng rừng phòng hộ được Nhà nước quy định như thế nào?

Tại Điều 6 Nghị định số 75/CP của Chính phủ ban hành ngày 9/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 quy định mức hỗ trợ trồng rừng phòng hộ như sau: Diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch trồng rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình thì được Nhà nước cấp kinh phí theo thiết kế - dự toán để trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và được hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.