Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin hỏi mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ được Nhà nước quy định như thế nào?

Tin theo lĩnh vực Giảm nghèo bền vững  
Xin hỏi mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ được Nhà nước quy định như thế nào?

Trả lời: 

Tại Điều 5 Nghị định số 75/CP của Chính phủ ban hành ngày 9/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 quy định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ như sau:

- Diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình được hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên để trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ.

- Mức hỗ trợ từ 5.000.000 đến10.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ tùy theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng theo thiết kế - dự toán. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thiết kế - dự toán.

- Quyền lợi và trách nhiệm của hộ gia đình được hưởng chính sách về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật hiện hành./.