Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Công khai ngân sách nhà nước năm 2020
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo
Tên biểu mẫu báo cáo cong khai du toan 2020
Ngày quyết định công bố 09/01/2020
Số quyết định
Ngày công khai trên cổng 09/01/2020
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết