Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng CSXH huyện thực hiện nâng mức cho vay HSSV theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tin tức, sự kiện  
Ngân hàng CSXH huyện thực hiện nâng mức cho vay HSSV theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, kể từ ngày 01/12/2019, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp triển khai tuyên truyền rộng rãi Quyết định số 1656/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hướng dẫn Ban quản lý tổ TK&VV phổ biến đến thành viên trong tổ, hướng dẫn điều chỉnh mức cho vay theo quy định.

tien thang.jpg

Điểm giao dịch xã Tiến Thắng

vinh tru.jpg

Điểm giao dịch Thị t​rấn Vĩnh Trụ

Trong tháng 12 năm 2019, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện giải ngân cho 29 khách hàng theo mức cho vay mới với tổng số tiền 515 triệu đồng.

Tổng dư nợ chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến ngày 30/12/2019 là 20.451 triệu đồng với 767 khách hàng, 822 sinh viên.

Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội, sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.