Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
08/04/2021
Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021.
04/03/2021
Để giúp Quý đơn vị thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế đối với Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cung cấp một số thông tin như sau:
19/01/2021
Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2021.
04/12/2020
Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
27/10/2020
Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (gọi là Nghị định 123). Nghị định đã quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí; quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Nghị định 123 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Bộ Tài chính được giao hướng dẫn Điều 60 về xử lý chuyển tiếp.
12/10/2020
Ngày 14/8/2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 3501/CT-TTHTNNT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid- 19. Theo đó, đã hướng dẫn tại Mục 2 giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tinh thần Nghị quyết số 116/2020/QH14. Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/NQ-QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
13/08/2020
Ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2, mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
123456
Previous Page 1-15 Next Page