Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
22/06/2022
Sáng ngày 22/6/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
01/06/2022
Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND phê duyệt phương án bảo hộ đê trọng điểm năm 2022, tỉnh Hà Nam.
05/05/2022
Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam năm 2022.
05/05/2022
Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030.
05/05/2022
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam năm 2022.
05/05/2022
Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 -2025.
18/03/2022
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược hiện thực hóa định hướng Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó quá trình tái cơ cấu nông nghiệp cần gắn chặt hơn với xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững gắn với những cơ hội về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thị trường.
15/06/2021
Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1416/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.