Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

12/11/2021
Ngày 03/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
12/11/2021
Ngày 05/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
14/10/2015
Ngày 09/10/2015, tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Danh mục xã hội hoá các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2015 bao gồm:
29/06/2015
Danh mục dự án công trình Phòng Thẩm định và GSĐT tiếp nhận và thẩm định năm 2014 và năm 2015
12
Previous Page 1-15 Next Page