Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

13/07/2023
Ngày 06/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023, định hướng giai đoạn 2023-2025.
29/11/2022
Ngày 25/11/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 651/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022.
15/09/2022
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND .
15/09/2022
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-UBND.
12/11/2021
Ngày 03/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
12/11/2021
Ngày 05/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
14/10/2015
Ngày 09/10/2015, tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Danh mục xã hội hoá các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2015 bao gồm:
29/06/2015
Danh mục dự án công trình Phòng Thẩm định và GSĐT tiếp nhận và thẩm định năm 2014 và năm 2015
12
Previous Page 1-15 Next Page