Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

11/09/2014
Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020
10/09/2014
Ngày 17/12/2013, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 1480/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án Sắp xếp, kiện toàn một bước mô hình tổ chức y tế tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020.
25/08/2014
Ngày 14/2/2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
12
Previous Page 1-15 Next Page