Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

02/03/2017
Năm 1997, tỉnh Hà Nam được tái lập. Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh trên phạm vi toàn tỉnh. Năm 2005, Hà Nam cùng với cả nước đạt mức sinh thay thế, về đích sớm hơn 10 năm. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày càng được quan tâm và tiếp tục đạt những thành tựu quan trọng.
18/12/2014
Tổng số hộ dân cư của tỉnh Hà Nam ước đến hết năm 2014 là 254.399 hộ. Tổng số nhân khẩu thường trú ước đến hết năm 2014 là 798.572 người.