Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

15/06/2021
Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1416/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
03/02/2020
Ngày 17/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021.
25/12/2019
Ngày 13/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3781/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2020.
12/11/2019
Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3257/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2020.
04/09/2019
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
03/07/2019
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1800/KH-UBND về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số về sự phục vụ hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019 và những năm tiếp theo.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page