Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

18/11/2021
Ngày 05/11/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định số 544/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành y tế năm 2021.
18/11/2021
Ngày 08/11/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định số 557/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2021.
18/11/2021
Ngày 08/11/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định số 558/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 07: Thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành Y tế năm 2021.
17/11/2021
Ngày 11/11/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 3047/SYT-KHTC về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
17/11/2021
Ngày 11/11/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 3048/SYT-KHTC về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
12/11/2021
Ngày 05/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Lập E-HSYC, đánh giá hồ sơ đề xuất, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
12345
Previous Page 1-15 Next Page