Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
17/07/2014
Ngày 22 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.