Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20huy%E1%BB%87n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91  
29/12/2023
Trong năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong thành phố Phủ Lý đã tích cực, chủ động quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh và thành phố; các chương trình, kế hoạch đề ra đã đạt được kết quả thiết thực; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố Phủ Lý luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, trong đó coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thỉ hành nghiêm kỷ luật của Đàng để góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
29/12/2023
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Kim Bảng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Một số cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ, sự chủ động, tích cực của Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
29/12/2023
Xác định công tác kiểm tra, giám sát vừa là phương thức, vừa là chức năng lãnh đạo có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng của Đảng, bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
29/12/2023
Công tác giải phóng mặt bằng là khâu hết sức quan trọng quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sẽ tạo môi trường thuận lợi trong công tác thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân.
29/12/2023
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách bồi thường GPMB, tái định cư được đồng bộ triển khai, bên cạnh đó một số bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ dẫn đến việc thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.
29/12/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; năm 2023 cả hệ thống chính trị của huyện Bình Lục quyết tâm, tập trung thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đề án của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Huyện uỷ Bình Lục đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt và triển khai các nhiệm vụ, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.
22/12/2023
Sáng 21/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị.
22/12/2023
Sáng 21/12, Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.
21/12/2023
Sáng 21/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị.
10/12/2023
Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo tại Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thanh Liêm hết sức coi trọng các giải pháp phát triển đảng viên. Qua đó không chỉ thực hiện tốt chỉ tiêu, nghị quyết của cấp ủy các cấp về phát triển đảng viên mà còn góp phần xây dựng các tổ chức đảng (TCĐ) ngày càng trong sạch, vững mạnh.
08/12/2023
Sáng 7/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
08/12/2023
Huyện ủy Kim Bảng vừa tổ chức tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
10/08/2021
Trong 02 ngày 10 và 11/8/2021, HĐND thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
23/07/2021
Sáng ngày 23/7/2021, HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
28/06/2021
Sáng ngày 28/6/2021, HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ nhất: Kiện toàn các chức danh HĐND và UBND huyện khóa mới.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page