Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp hộ chiếu công vụ Ngoại vụ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).
2 Phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam Chứng thực UBND cấp xã
3 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Khoa học và Công nghệ
4 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam Ngoại vụ
5 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
8 Thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
9 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và được thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và được thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Giáo dục và Đào tạo
12 quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm thuộc chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam Ngoại vụ
14 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm thuộc chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam Ngoại vụ
15 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Ngoại vụ
16 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Xây dựng
17 việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Xây dựng
18 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam Ngoại vụ Sở Khoa học và Công nghệ
19 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Ngoại vụ Sở Khoa học và Công nghệ