Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo các quy định của tỉnh về thực hiện Luật Đất đai 2024

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/08/2024
2 Xin ý kiến dự thảo "Quy định bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/08/2024
3 Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/08/2024
4 Xin ý kiến Dự thảo Quy chế và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/08/2024
5 Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/08/2024
6 Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định chi tiết một số nội dung của Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/08/2024
7 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/08/2024
8 Xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/07/2024
9 Xin ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Quy định về các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/07/2024
10 Xin ý kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định về quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/07/2024
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, NQ của HĐND tỉnh về điều chỉnh NQ số 39/2019/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hoá thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các NQ của HĐND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/07/2024
2 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/07/2024
3 Xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/07/2024
4 Xin ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định phân cấp, uỷquyền kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vựcquản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/07/2024
5 Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2024-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2024
6 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành và quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2024
7 Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ đặc thù đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2024
8 Xin ý kiến về việc xây dưng nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ đặc thù đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2024
9 Xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2024
10 Xin ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 ban hành quy định chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2024
11 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/06/2024
12 Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/06/2024
13 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp thuộc tỉnh Hà Nam thực hiện

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/06/2024
14 Xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về công tác cai nghiện ma túy

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

23/06/2024
15 Xin ý kiến góp ý DT QĐ về việc đổi tên Chi cục Dân số - KHHGĐ thành Chi cục Dân số và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số và DT QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục ATVSTP

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/06/2024
16 Xin ý kiến góp ý Dự thảo ​Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/06/2024
17 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2030 và điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của thị xã

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/06/2024
18 Xin ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "thôn, tổ dân phố văn hóa", "xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/06/2024
19 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định về diện tích phòng máy, thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/06/2024
20 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/06/2024
21 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/06/2024
22 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/06/2024
23 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/06/2024
24 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/06/2024
25 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/06/2024
26 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/06/2024
27 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/06/2024
28 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/06/2024
29 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 12/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/06/2024
30 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/06/2024
12345
Previous Page 1-30 Next Page