Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/07/2020
2 Dự thảo Nghị quyết về giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/07/2020
3 Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020 - 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/07/2020
4 Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/07/2020
5 Dự thảo Quyết định Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/06/2020
6 Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/06/2020
7 Dự thảo Nghị quyết "Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam"​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/06/2020
8 Dự thảo Báo cáo chính trị và một số nội dung gợi ý đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/06/2020
9 Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/05/2020
10 Dự thảo Quy định Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/05/2020
11 Thông báo xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên 02 tuyến đường và 02 tuyến phố dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/05/2020
12 Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2020
13 Dự thảo Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/03/2020
14 Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/03/2020
15 Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/03/2020
16 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/03/2020
17 Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung về Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/02/2020
18 Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/02/2020
19 Dự thảo Quy định số lượng, chức danh và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/01/2020
20 Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/01/2020
21 Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bình Lục năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/01/2020
22 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2019
23 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2019
24 Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/12/2019
25 Dự thảo Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/11/2019
26 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ ĐTXD đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/11/2019
27 Dự thảo Quy định Quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/11/2019
28 Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thành phố​ Phủ Lý​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/11/2019
29 Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/11/2019
30 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/11/2019
123
Previous Page 1-30 Next Page