Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/05/2024
2 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 và Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ đào tạo lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/05/2024
3 Xin ý kiến góp ý Đề án sắp xếp ĐVHC huyện Bình Lục, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/05/2024
4 Xin ý kiến góp ý Đề án sắp xếp ĐVHC thị xã Duy Tiên, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/05/2024
5 Xin ý kiến góp ý về Đề án sắp xếp ĐVHC thành phố Phủ Lý, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam​​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/05/2024
6 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành "Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2024
7 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng và một số chế độ đối với VĐV, HLV thể thao Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2024
8 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2024
9 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 (hỗ trợ công trình thu gom, xử lý nước thải tại cụm công nghiệp) và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 18/9/2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/04/2024
10 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý khu vực phát triển đô thị ​trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/04/2024
11 Xin ý kiến góp ý Dự thảo ​Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/04/2024
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Dự thảo Quyết định UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/04/2024
2 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/04/2024
3 Xin ý góp ý Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/04/2024
4 Xin ý kiến góp ý Dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích(tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/04/2024
5 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam​​​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/04/2024
6 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/03/2024
7 Xin ý kiến góp ý Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/03/2024
8 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thi của khối Đảng trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/03/2024
9 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/03/2024
10 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/03/2024
11 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/03/2024
12 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/03/2024
13 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/02/2024
14 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý hội thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/02/2024
15 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 và một phần nội dung Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

23/02/2024
16 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/02/2024
17 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/02/2024
18 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh "Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam" trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/02/2024
19 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã; viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/01/2024
20 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/01/2024
21 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2023
22 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/11/2023
23 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/11/2023
24 Xin ý kiếp góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/11/2023
25 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

23/11/2023
26 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/11/2023
27 Xin ý kiến góp ý Dự thảo ​Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/11/2023
28 Xin ý kiến góp ý Dự thảo "Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/11/2023
29 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/11/2023
30 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/11/2023
123
Previous Page 1-30 Next Page