Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/11/2023
2 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/11/2023
3 Xin ý kiếp góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/11/2023
4 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

23/11/2023
5 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/11/2023
6 Xin ý kiến góp ý Dự thảo ​Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/11/2023
7 Xin ý kiến góp ý Dự thảo "Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/11/2023
8 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/11/2023
9 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/11/2023
10 Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hằng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/11/2023
11 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/10/2023
12 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/09/2023
13 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch ​triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/09/2023
14 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/09/2023
15 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/09/2023
16 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/09/2023
17 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Dự án HTKT Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/09/2023
18 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/08/2023
19 Xin ý kiến Dự thảo NQ Quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/07/2023
20 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bổ sung danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/07/2023
21 Xin ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành "Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/07/2023
22 Xin ý kiến góp ý Dự thảo nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện BT,HT,TCĐC và cưỡng chế kiểm đếm...

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2023
23 Xin ý kiến góp ý Dự thảo quyết định quy định về suất đầu tư trên một diện tích đất

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2023
24 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2023
25 Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/06/2023
26 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định và Quy định cụ thể việc xét duyệt và thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/06/2023
27 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người quản lý, kiểm soát viên doanh nghiệp có phần vốn nhà nước

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/06/2023
28 Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/06/2023
29 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/06/2023
30 Xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quyết đinh 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/05/2023
123
Previous Page 1-30 Next Page