Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/06/2021
2 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/06/2021
3 Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/06/2021
4 Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2021
5 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/05/2021
6 Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Phủ Lý.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/05/2021
7 Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lý Nhân

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/05/2021
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/05/2021
2 Xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/04/2021
3 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/04/2021
4 Xin ý kiến dự thảo Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/03/2021
5 Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/03/2021
6 Xin ý kiến Dự thảo Quy định một số nội dung lựa chọn chủ đầu tư dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/02/2021
7 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/01/2021
8 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/01/2021
9 Xin ý kiến góp ý dự thảo “Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/12/2020
10 Dự thảo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/12/2020
11 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng trên địa bàntỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/11/2020
12 Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/11/2020
13 Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/11/2020
14 Dự thảo Tờ trình và ​Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/11/2020
15 Dự thảo Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam.​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/10/2020
16 Lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/10/2020
17 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/10/2020
18 Dự thảo Quyết định Sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/09/2020
19 Dự thảo Quyết định Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/09/2020
20 Lấy ý kiến nhân dân về thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/09/2020
21 Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/08/2020
22 Xin ý kiến Nhân dân về Bản đăng ký tác phẩm, công trình Văn học, Nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học, Nghệ thuật

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/08/2020
23 Xin ý kiến Nhân dân về bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/08/2020
24 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/07/2020
25 Dự thảo Nghị quyết về giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/07/2020
26 Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020 - 2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/07/2020
27 Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/07/2020
28 Dự thảo Quyết định Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/06/2020
29 Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/06/2020
30 Dự thảo Nghị quyết "Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam"​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/06/2020
1234
Previous Page 1-30 Next Page