Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/05/2020
2 Dự thảo Quy định Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/05/2020
3 Thông báo xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên 02 tuyến đường và 02 tuyến phố dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/05/2020
4 Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thị xã Duy Tiên​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2020
5 Dự thảo Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/03/2020
6 Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lý Nhân năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/03/2020
7 Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/03/2020
8 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/03/2020
9 Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung về Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/02/2020
10 Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/02/2020
11 Dự thảo Quy định số lượng, chức danh và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/01/2020
12 Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/01/2020
13 Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bình Lục năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/01/2020
14 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2019
15 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2019
16 Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/12/2019
17 Dự thảo Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/11/2019
18 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ ĐTXD đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/11/2019
19 Dự thảo Quy định Quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/11/2019
20 Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thành phố​ Phủ Lý​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/11/2019
21 Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/11/2019
22 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/11/2019
23 Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/11/2019
24 Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/10/2019
25 Dự thảo Quy định Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/10/2019
26 Dự thảo Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/09/2019
27 Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/09/2019
28 Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/09/2019
29 Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/08/2019
30 Dự thảo Quy chế Hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/08/2019
123
Previous Page 1-30 Next Page