Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC635B881C5C2499CAD39900F5E15FA41>xin hỏi về chế độ ưu đãi đối với cán bộ công chức, viên chức khi được cử đi học thạc sỹ, tiến sỹ ở tỉnh hà nam</div>
hoàng Thông
Phủ Lý
19/03/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Ngày 08/6/2009, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 19/2009/QĐ-
UBND về việc ban hành chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng; Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Về chế độ ưu đãi
đối với CB,CC VC được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ được quy định tại khoản 2,
điều 6 như sau:

a) Hỗ trợ tiền tài liệu: Tiến sỹ: 1,000,000đ/người /năm. Thạc sỹ:
500.000đồng/người/năm.

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng: 400.000đồng/người/năm. Học viên nữ
cộng thêm 20% (Hệ đào tạo không chính quy hưởng 50% định mức này).

c) Hỗ trợ kinh phí sau khi nhận bằng tốt nghiệp: Tiến sỹ: 30 triệu đồng.
Thạc sỹ: 10 triệu đồng.

Bạn có thể thao khảo chi tiết văn bản trên tại địa chỉ: http://
www.hanam.gov.vn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6060
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6046
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp