Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass83633FA4D0184EF08E4F57E7FF9079A5>Toi Tôi tốt nghiệp trương Học Viện Hành Chính muốn về tỉnh nhà lam việc ,tôi phải liên hẹ và nộp hồ sơ o dâu</div>
Trần Thị Hiền
01686556771
Phú Phúc,Lý Nhân, Hà Nam
23/03/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn có thể liên hệ với Sở Nội vụ, 165 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp