Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC3013BF3F50740349C651BE0BDC1DE18>Cac chu, cac bac cho chau hoi ty le trich lai sd bien lai cua VP chau co dung ko? Ty le van phong duoc su dung nhu sau: - Phi do dac thuc dia: 70% - Phi tham dinh cap GCN QSD dat: 100% - Phi giao dich bao dam: 30% - Phi dia chinh: 20%</div>
Pham Thi Hue
0932 965 569
Chau Son - Phu Ly - Ha nam
26/06/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam: Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính được để lại 70% cho cơ quan tài nguyên môi trường các cấp nhằm bổ sung nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, 30% nộp ngân sách và điều tiết cho ngân sách các cấp theo quy định. Quản lý và sử dung: Đối tượng có nhu cầu thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất trực tiếp yêu cầu cơ quan Tài Nguyên môi trường các cấp thuộc địa phương hoặc UBND xã, cơ quan đó trực tiếp thu, số thu được để lại 100% bù đắp chi phí.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp