Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass539DB7347E1D463F8A87C2280F641CDA>Xin hỏi về quy định diện tích đất tối thiểu để cấp quyền sử dụng đất đối với đất ở Nông Thôn(đối với Huyện Duy Tiên).Xin cản ơn !</div>
Trần Thế Tam
0913352986
Duy Hải - Duy Tiên Hà Nam
20/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành quy định hạn mức đất ở giao mới tối đa và công nhận hạn mức đất ở trong thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ hướng dẫn số: 375/HD-STN&MT ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam về Trình tự, thủ tục kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam xin trả lời như sau:

- Mức đất ở giao mới tổi thiểu không nhỏ hơn 100 m2 đối với khu vực nông thôn, trong đó kích thước chiều rộng lô đất không được nhỏ hơn 3,3 m2.

   - Diện tích tối thiểu để cấp GCN sau khi tách, hợp thửa đất phải đảm bảo diện tích và hình thể: Đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn ao trong cùng thửa đất ở trong khu dân cư nông thôn thì diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 60 m2/thửa (trong đó phải tồn tại 1 hình có kích thước tối thiểu 3,3x18,2 m).

   Để biết thêm chi tiết ông (bà) liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Duy Tiên để được hướng dẫn./. 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp