Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass503BE3204CF94A52AA4E7E7CC8FD9B2E>Kính gửi UBND huyện Lý Nhân Là một người dân tôi nhận thấy một số cán bộ trong chính quyền xã tôi đang phạm phải những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến đánh mất niềm tin của Nhân dân vào chính quyền và cao hơn là mất niềm tin vào chế độ chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang cố gắng xây dựng. Có rất nhiều vấn đề bức xúc nhưng tôi xin nêu những vấn đề nổi cộm như dưới đây: 1. Việc quản lý, kiểm tra và thu sản phẩm của HTX Tân Lý và UBND xã Chân Lý: trong những năm trứơc đây việc quản lý và thu sản nông nghiệp thường được thực hiện thiếu công khai dân chủ. Lợi dụng việc này một số cán bộ có trách nhiệm đã đưa nợ sản tồn đọng chưa thu ra ngoài nguồn vốn của Tập thể xã và HTX ra ngoài xổ sách với số tiền trên 14 triệu đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện chủ nhiệm HTX Tân Lý và cán bộ có trách nhiệm của UBND xã đã xác nhận sự việc này là có thật xong từ đó tới nay(gần 10  năm)vẫn  chưa tổ chúc giải quyết dứt điểm mà cố ý làm lơ và trốn tội cho người làm sai 2. Công tác quân sự ở xã Chân Lý : cuối năm 2011 huyện đội Lý Nhân tổ chức báo động kiểm tra quân số dự bị động viên, trong đó có xã Chân Lý. Đồng thời, tổ chức phát phụ cấp cho lực lượng nói trên. Xong ban quân sự xã Chân Lý đã báo cả một số lực lượng chưa tham gia Bộ đội thậm chí cả người đảo bỏ ngũ vào danh sách được lĩnh phụ cấp huyện đội phát. Sự việc này bị phát hiện và ông Nguyễn Văn Dung- Phó chủ tịch UBND xã Chân Lý đã xác nhận sự việc có thật. Tôi đã nhiều lần kiến nghị từ dưới lên tới chính quyền xã, xong cho tới nay sự việc vẫn bị bỏ lơ cố tình bao che cho cán Bộ làm sai.  3. Ý kiến, đề nghị của tôi: với 2 vấn đề nổi cộm ở trên và còn một số vướng mắc khác chưa tiện nêu ra ,tôi đã nhiều lần kiến nghị qua xóm, chi Bộ tới HTX, UBND xã và Hội đồng Nhân dân xã Chân Lý để làm rõ và thu tiền về tập thể, lấy lại lòng tin của dân vào Đảng, chính quyền. Xong mọi sự việc đều bị cố tình kéo dài, làm lơ thể hiện thành một hệ thống để bao che cho người làm sai. Vậy tôi đề nghị với UBND huyện Lý nhân xác minh sự việc và đôn đốc giải quyết dứt điểm, sử lý nghiêm minh những cán Bộ làm sai và cán Bộ bao che để bảo vệ quyền lợi cho tập thể lấy lại lòng tin của Nhân dân với đảng và chính quyền. Tôi xin chân thành cảm ơn!!!</div>
Nguyễn Minh Sơn
0988990476
Xóm 4 Tân Lý- Chân Lý - Lý Nhân- Hà Nam
20/08/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Việc quản lý, kiểm tra và thu sản phẩm của HTX Tân Lý và UBND xã Chân Lý:

Sau khi nghiên cứu, xem xét ý kiến của ông Nguyễn Minh Sơn công dân xóm 4 Tân Lý xã Chân Lý (Nguyên trưởng kiểm soát HTX Tân Lý) Phòng Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau:

  Ông Nguyên Minh Sơn phản ánh: việc quản lý, kiểm tra và thu sản phẩm của HTX Tân Lý và UBND xã Chân Lý: trong những năm trước đây việc quản lý và thu sản phẩm nông nghiệp thường được thực hiện thiếu công khai dân chủ.Lợi dụng việc này một số cán bộ có trách nhiệm đã đưa nợ tồn đọng chưa thu ra ngoài nguồn vốn của tập thể xã và HTX ra ngoài sổ sách với số tiền trên 14 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện chủ nhiệm HTX Tân Lý và cán bộ có trách nhiệm của UBND xã đã xác nhận sự việc này là có thật xong từ đó tới nay(gần 10 năm )vẫn chưa tổ chức giải quyết dứt điểm mà cố ý làm lơ và trốn tội cho người làm sai.

Số liệu trên 14 triệu đồng để ngoài sổ sách ô Sơn phản ánh: Theo báo cáo của Hội đồng kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2005 HTX Tân Lý là 14.111.326 đồng. Số liệu trong kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2007 (năm 2006) là 13.597.576 đồng. Chênh lệch giữa 2 thời kỳ kiểm kê là 513.750 đồng. Để ngoài sổ sách kế toán mà lập sổ theo dõi riêng là đúng . Số chênh lệch 513.750 đồng UBND xã đã giao cho Ban quản lý HTX giải trình làm rõ. Đến nay HTX vẫn chưa làm rõ được lý do đồng chí Kế toán Trưởng chết đột tử không bàn giao được. Tài liệu cũ được niêm phong khó khăn trong công tác kiểm tra số liệu số sách.

Ngày 01/10/2008 UBND xã Chân Lý tổ chức hội nghị tại HTX Tân Lý để giải quyết theo nội dung báo cáo của ông Nguyễn Minh Sơn – Trưởng kiểm soát HTX Tân Lý. Ngày 16/10/2008 Chủ tịch UBND xã đã có thông báo và làm rõ từng nội dung theo báo cáo của ông Nguyễn Minh Sơn. Số nợ 13.597.576 đồng bao gồm công nợ của xã viên với UBND xã Chân lý là 7.443.400 đồng, Nợ phải thu về HTX:        6.154.176 đồng. UBND xã giao cho HTX bàn giao danh sách công nợ xóm 3 về UBND xã số tiền là:  7.443.400 đồng, giao cho HTX ghi tăng nguồn vốn của HTX mà xã viên xóm 3 nợ HTX là: 6.154.176 đồng

Ngày 03/01/2009 HTX Tân Lý đã tổ chức Hội nghị bàn giao danh sách công nợ của nhân dân xóm 3 cho UBND xã quản lý, số tiền là 7.443.400 đồng được nhập vào nguồn thu ngân sách xã; hằng năm UBND xã lên phương án thu phản ánh qua tài khoản nợ phải thu của nhân dân xóm 3 đối với UBND xã; Đồng thời giao trách nhiệm cho ông trưởng xóm 3 tổ chức ghi thu  và đôn đốc thu nợ. Đối với HTX sau khi UBND xã giao ghi tăng nguồn vốn HTX 6.154.176 đồng. Ban quản trị HTX giao cho đồng chí  kế toán Trưởng ghi  tăng nguồn vốn HTX là: 6.154.176 đồng.

 Đến nay số nợ trên kể cả công nợ của UBND xã Chân Lý và HTX Tân Lý vẫn chưa thu được:  lý do công nợ bàn giao qua nhiều trưởng xóm trong đó có 1 đồng chí trưởng xóm chết đột tử ( Ông Đạt) Việc tách kê công nợ từ năm 2002 trở về trước không tách kê được rõ ràng phần nợ xã, nợ HTX. Phần bàn giao chỉ căn cứ vào sổ sách, các giấy tờ còn để lại, không tổ chức bàn giao được nên danh sách công nợ của các hộ với UBND, HTX không có chữa ký của các hộ nợ. Quá trình tổ chức thu thuế, quỹ, dịch vụ, sản phẩm công nợ có một số hộ chối không nhận nợ.

Sự việc trên UBND xã Chân Lý đã có kết luận chưa đủ cơ sở kết luận tội tham ô, lợi dụng mà là do HTX Tân Lý buông lỏng công tác quản lý, vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế,  trách nhiệm thuộc về đồng chí chủ nhiệm HTX và đồng chí kế toán trưởng HTX. Chủ tịch UBND xã đã giao cho Ban quản lý HTX Tân Lý tổ chức hội nghị kiểm điểm là rõ trách nhiệm cá nhân.

  Cá nhân ông  Ngô Văn Kha đã tự kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân(ông Lã Xuân Thành - kế toán trưởng HTX Tân Lý chết đột tử  nên không kiểm điểm)

Căn cứ biên bản họp BQT ngày 13/4/2009 của HTX Tân Lý, xét mức độ, khuyết điểm của cá nhân ông Ngô Văn Kha - Chủ nhiệm HTX Tân Lý. UBND xã Chân Lý ra quyết định số: 11/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2009 thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Kha bằng hình thức khiển trách.

Chi bộ HTX Tân Lý tổ chức xét kỷ luật, ra Quyết định số: 01- QĐ/CB, ngày 12/7/2009 kỷ luật đồng chi Ngô Văn Kha hình thức khiển trách.

2. Công tác quân sự ở xã Chân Lý:

Ngày 15/10/2012 đơn vị chủ lực xây dựng nguồn dự bị động viên tại huyện Lý Nhân, tổ chức báo động kiểm tra quân số đối với những quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong đó có 180 đồng chí quân nhân dự bị của xã Chân Lý.
Ban chỉ huy quân sự huyện đã trực tiép làm việc với Ban chỉ huy quân sự xã Chân Lý và rà soát các đối tượng mà Ban chỉ huy quân sự xã đã huy động phát hiện có 01 công dân không đúng đối tượng là quân nhân dự bị đã xắp xếp cho đơn vị: Công dân Nguyễn Văn Phong thuộc xóm 4- Tân Lý- Chân Lý đã đi thay trường hợp của quân nhân dự bị Lã Văn Huê là đối tượng phải huy động trong đợt này.
Lý do: Ông Nguyễn Văn Bình thôn đội trưởng xóm 4 Tân Lý sợ thiếu chỉ tiêu huy động do quân nhân dự bị Lã Văn Huê vắng nhà nên tự ý huy động quân dân Nguyễn Văn Phong đi thay thế bảo đảm quân số của thôn. Khi xã điểm danh quân số bàn giao cho huyện, Ban chỉ huy quân sự xã đã không kiểm tra đối chiếu, sát xét chặt chẽ giữa danh sách và con người cụ thể nên đã để lọt công dân Phong vào thay thế Quân nhân dự bị Lã Văn Huê vào dự sinh hoạt cùng đơn vị và nhận tiền trợ cấp theo pháp lệnh. Tổng số tiền là 120.000 đồng gồm (tiền ăn 37.000đ/người/ngày và tiền trợ cấp 0,1 mức lương tối thiểu: 83.000đ)
Sau khi làm rõ sự việc trên, Ban chỉ huy quân sự huyện đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình tập thể Ban chỉ huy quân sự xã Chân Lý và cá nhân đồng chí xã đội trưởng, đồng thời chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã nghiêm túc kiểm điểm phê bình đồng chí thôn đội trưởng xóm 4- Tân Lý và chỉ đạo cơ quan chuyên môn Ban chỉ huy quân sự huyện thu hồi số tiền đã cấp phát không đúng cho công dân phong nộp vào ngân sách quốc phòng.

3. Qua sự việc trên Ban chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân trân trọng tiếp thu ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Minh Sơn và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, ý kiến của ông nêu (gần 10 năm) vẫn chưa tổ chức giải quyết dứt điểm mà cố ý làm lơ và trốn tội cho người làm sai việc quản lý, kiểm tra và thu sản phẩm của HTX Tân Lý và UBND xã Chân Lý là không đúng.

 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5980
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5966
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp