Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Gia đình Tôi có mua mảnh đất của ông Trần Văn Thắng làm việc tại công Ty Bình Minh cũ Giấy tờ chuyển nhượng viết tay có xác nhận của công ty Bình Minh Hiện nay giấy tờ của tôi gồm có: Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Văn Thắng, Giấy mua bán chuyển nhượng viết tay giữa 2 bên là tôi và ông Thắng có xác nhận của công Ty Bình Minh Vậy cho tôi hỏi Muốn chuyển quyền sử dụng sang tên tôi thì cần những thủ tục gì
Nguyen Hung
Le Hong Phong - Phu Ly - Ha Nam
19/09/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Do câu hỏi của ông không rõ thời điểm chuyển nhượng năm nào và thửa đất ở đâu nên sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam trả lời ông như sau:

I. Đối với giấy tờ chuyển quyền trước ngày 1/7/2004

Căn cứ điều 11 Nghị định 84/2004/NĐ-CP ngày 25/5/2004 của Chính phủ quy định như sau: Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi là người nhận chuyển quyền) trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 135 hoặc khoản 1 Điều 136 Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP.

II. Đối với giấy tờ chuyển quyền sau ngày 1/7/2004 đến nay

Đối với giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ từ ngày 1/7/2004 đến nay theo quy định tại  Điều 127 Luật  Đất đai năm 2003 thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 4 huyện và thành phố: Huyện Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý, huyện Lý Nhân và huyện Kim Bảng việc công chứng, chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các hợp đồng giao dịch khác theo quy định của pháp luật thì thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng. Còn 2 huyện Bình Lục và huyện Duy Tiên thì việc công chứng, chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các hợp đồng giao dịch khác theo quy định của pháp luật thì thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, thị trấn nơi có đất

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5680
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5679
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Công chức