Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề nghị quý cơ quan cho biết: Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường nôi bộ của thửa đất số 674 Tờ bản đồ số 4 (trước đây là tổ 20 phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý tỉnh Hà Nam, nay là tổ 4 Phòng Lê Hồng Phong) là bao nhiệu, được phê duyệt trong quyết định quy hoạch số bao nhiêu và đã được thay đổi khi chỉnh lý bản đồ vào thời gian nào?
Bùi Thị Ngọc
Tổ 4 Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam
03/11/2018
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thì nội dung bạn hỏi không thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của chúng tôi. Vậy đề nghị bạn liên hệ với UBND xã, Phòng quản lý đô thị thành phố Phủ Lý và UBND thành phố Phủ Lý để được biết chi tiết.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5406
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5405
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Bảo hiểm xã hội