Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi có mảnh đất thổ cư muốn làm thủ tục tách thửa làm 2( đủ điều kiện tách thửa), tôi đã có sơ đồ chia tách( vẽ bằng tay, có kích thước cạnh thửa), thửa đất trên giấy chứng nhận của tôi đã được đo đạc địa chính, vậy tôi có phải thuê đo đạc để thực hiện tách thửa khi nộp hồ sơ xin tách thửa không?, nếu phải thuê thì thuê đơn vị nào, kinh phí thuê theo giá nào? Tôi xin cám ơn.
Nguyễn Văn Hải
Vính Trụ, Lý Nhân
01/08/2019
Thứ nhất: Về trình tự thủ tục tách thửa đất được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 75 NghỊ định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; và đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Cụ thể như sau:
“ Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;
b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
…”.
Thứ hai: Mức thu phí đo đạc chỉnh lý thu theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành phương án giá Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính cụ thể:
- Đo đạc cả thửa thu 0,4 x đơn giá trích đo địa chính thửa đất tương ứng với mức diện tích thửa đất đo đạc (trừ các trường hợp trúng đấu giá QSD đất và tái định cư).
- Đo đạc tách, hợp thửa thửa thu 0,4 x đơn giá trích đo địa chính thửa đất tương ứng với mức diện tích tách, hợp thửa.
Cụ thể:
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Đất ngoài khu vực đô thị Đất khu vực đô thị
Có khấu hao TSCĐ Không có khấu hao TSCĐ Có khấu hao TSCĐ Không có khấu hao TSCĐ
1 Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa của BĐĐC(=0,4*Đơn giá trích đo địa chính thửa đất)
a Có tính chi phí quản lý chung(25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)
Dưới 100m2 đ/thửa 592000 587000 876000 869000
Từ 100-300m2 đ/thửa 704000 698000 1040000 1032000
Từ >300-500m2 đ/thửa 749000 742000 1106000 1098000
Từ >500-1000m2 đ/thửa 912000 904000 1351000 1341000
Từ >1000-3000m2 đ/thửa 1249000 1238000 1854000 1840000
Từ >3000-10000m2 đ/thửa 1927000 1910000 2848000 2827000
b Không tính chi phí quản lý chung(25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)
Dưới 100m2 đ/thửa 481000 476000 710000 705000
Từ 100-300m2 đ/thửa 571000 566000 844000 837000
Từ >300-500m2 đ/thửa 608000 602000 897000 890000
Từ >500-1000m2 đ/thửa 740000 733000 1096000 1087000
Từ >1000-3000m2 đ/thửa 1014000 1005000 1504000 1492000
Từ >3000-10000m2 đ/thửa 1564000 1550000 2310000 2292000


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5371
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5370
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Bảo hiểm xã hội