Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Cho tôi hỏi, để cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thì cần những thủ tục gì. Xin trân trọng cảm ơn.
Hoàng Ngọc Thảo
30/03/2020
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người có yêu cầu Cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn,
Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Thương mại để kiểm tra và tiến hành giải quyết theo quy định, chuyển kết quả sau khi giải quyết tới Trung tâm hành chính công đúng thời gian quy định.
- Bước 4: Nhận kết quả:
+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).
+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.
+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính, nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
2. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện);
3. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu gồm:
+ Giấy phép xây dựng của cửa hàng do cấp có thẩm quyền cấp
+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng hành lang giao thông của cấp có thẩm quyền xác nhận
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
+ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình theo đúng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu
+ Văn bản xác nhận các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
+ Văn bản xác nhận về cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
+ Văn bản xác nhận kết quả đo, thử nghiệm hệ thống thu lôi - tiếp địa, giấy chứng nhận kiểm định cột bơm xăng dầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
+ Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.
+ Đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước (trên tàu, xà lan…), ngoài những thủ tục trên thì phương tiện nổi dùng làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm các tiêu chuẩn về vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
Đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đê (có cầu bắc qua sông, kênh mương…), ngoài thủ tục trên phải có văn bản chấp thuận về sử dụng hành lang bảo vệ đê của cơ quan có thẩm quyền
4. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao chứng chỉ, giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện) theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện theo quy định.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
- Lệ phí: + Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
+ Tại các khu vực khác là 600.000 đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: : Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:
1. Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).
2. Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
+ Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước