Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Tôi xin hỏi: Trường hợp em tôi đang là đồng lao động 68 tại ngành y tế. Theo quy định thì sang tháng 12/2019 em tôi đến kỳ được nâng lương thường xuyên. Vậy đề nghị sở Nội vụ cho tôi hỏi trường hợp của em tôi khi chuyển từ hợp đồng lao động 68 sang 141 thì có được nâng lương thường xuyên theo quy định không và tháng 12/2019 em tôi có được nâng lương không. Mong sớm nhận được câu trả lời. Xin cảm ơn./.
Lý Hùng Trường
Bình Lục Hà Nam
11/06/2020
Theo Điểm 5, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:
“Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP , quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng."
Như vậy, đối với các lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sau khi chuyển sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, mức lương, việc tăng lương sẽ do đơn vị quản lý quyết định trên cơ sở đảm bảo được mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước