Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Cán bộ xã thi công chức không đỗ. Chuyển sang làm trưởng tổ chức đoàn thể để công chức có đúng không
Trần thế sinh
tràng an bình lục
14/06/2020
Câu hỏi nêu không rõ nội dung, nên không có cơ sở để trả lời
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính