Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Kính gửi quý Sở/ gia dinh tôi đang sử dụng mảng đất do cha ông để lại có tên trên bản đồ 1986. năm 2015 tôi đi đăng ký nộp thủ tục cấp gcnqsd đất được UBND phường tiếp nhận nhưng không có giấy hẹn trả kết quả. từ đó đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp gcn. lên ubnd phường hỏi thì trả lời là phải chờ có đợt, VÀ CHỜ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CẤP GCN THEO HƯỚNG DẪN 1368 của Sử Tài nguyên và Môi trường. Tôi xin hỏi thủ tục hành chính như vậy có đúng k
trịnh văn tấn
lê hồng phong
15/07/2020
Theo Hướng dẫn số 1268/HD-STN&MT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về bổ sung một số nội dung quy định về việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 3 nội dung gồm:
1. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt sau dồn đổi.
2. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu dân cư đồng loạt sau đo đạc.
3. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đơn lẻ khi thực hiện TTHC.
Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai thì không có quy định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải chờ có đợt. Việc UBND phường trả lời gia đình ông như vậy là chưa phù hợp với quy định.
Tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013 có quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: “2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”
Do câu hỏi của ông Trịnh Văn Tấn chưa đủ thông tin để xác định việc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông thuộc trường hợp nào nên Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông liên hệ với UBND thành phố Phủ Lý nơi có đất (qua Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố) để được giải quyết việc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính