Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
XIN CHO HỎI: 1/ CÁC TRƯỜNG THIẾU GV SO VỚI CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÓ ĐƯỢC CẤP THÊM TIỀN ĐỂ CHI TRẢ CHO VIỆC LÀM TĂNG GIỜ. 2/ GV NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN, NHÀ TRƯỜNG LẤY TIỀN ĐÂU RA ĐỂ TRẢ CHO GV LÀM TĂNG GIỜ, TRONG KHI ĐÓ TIỀN LƯƠNG CỦA GV NGHỈ THAI SẢN THÌ THU HỒI LẠI VẬY CÓ ĐÚNG KO.
NGUYỄN VĂN PHÚC
LIÊM THUẬN
08/08/2020
Trước hết xin cảm ơn công dân đã quan tâm đến hoạt động của ngành giáo dục huyện Thanh Liêm. Phòng GDĐT xin tiếp thu ý kiến của công dân. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, phòng GDĐT xin trả lời như sau:
1. Định mức biên chế GV/lớp ở từng cấp học là do Bộ GDĐT quy định (ở mức tối đa) áp dụng chung cho tất cả các địa phương, trên cơ sở đó tỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho Ngành giáo dục huyện và huyện giao chỉ tiêu biên chế cho các trường mầm non, tiểu học, THCS và điều động người về các trường làm việc theo vị trí việc làm và theo chỉ tiêu biên chế của trường. Hàng năm, đầu năm học huyện căn cứ vào kế hoạch phát triển của từng trường để điều hòa GV, đảm bảo số lượng GV có tỷ lệ tương đối đồng đều ở các trường trong mỗi cấp học.
Hàng năm, huyên phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các trường dựa trên số học sinh, số lớp và số người đang làm việc ở các trường tại thời điểm phân bổ, cách phân bổ này cũng phù hợp với chỉ tiêu biên chế được giao của trường.
Việc lập dự toán chi kinh phí ngân sách nhà nước mà trường đã được giao là quyền tự chủ của hiệu trưởng nhà trường theo phân cấp quản lý, trong đó có mục chi trả cho thuê khoán lao động, làm tăng giờ dự toán thế nào là do hiệu trưởng quyết định.
2. Khi nhà trường có GV nghỉ thai sản trong năm học, phòng GD và ĐT thực hiện các biện pháp khắc phục:
- Nếu nhà trường còn GV chưa dạy hết số giờ quy định thì phân công thêm số giờ còn thiếu để dạy cho đủ số giờ quy định (trong thời gian GV nghỉ đẻ).
- Nếu nhà trường không tự giải quyết được thì Phòng GDĐT thực hiện điều động GV ở trường khác đến dạy tăng cường (trong thời gian có GV nghỉ đẻ).
- Nếu không thực hiện được các biện pháp trên thì phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện hợp đồng thêm GV chưa được tuyển dụng vào dạy, tiền công trả GV hợp đồng do huyện điều tiết (nếu có giáo viên tự nguyện xin hợp xin hợp đồng)
Thời gian vừa qua toàn Ngành Giáo dục huyện Thanh Liêm năm học nào cũng có GV nghỉ thai sản và đã khắc phục việc GV nghỉ thai sản bằng các biện pháp nêu trên.
Cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5428
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5427
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính